Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja

Cjeloživotnim učenjem pojedinac povećava svoju konkurentnost na tržištu rada i uključuje se u sve aspekte društvenog života

Opširnije o projektu

Aktuelnosti

Ciljevi

20 mjeseci trajanja projekta
100 polaznika za programe prekvalifikacije
52 zapošljene nezaposlene osobe
smanjivanje disbalansa između ponude radne snage na tržištu rada i potražnje za radnom snagom

Partnerske organizacije