U cilju izgradnje i jačanja lokalnog partnerstva na području Bosanskopodrinjskog kantona Goražde je 2015. godine potpisan Memorandum o saradnji između zainteresovanih strana: Vlade BPK Goražde, JU Službe za zapošljavanje BPK, Udruženja ALDI, Općine Goražde, Općine Pale u F BiH, Općine Foča u F BiH, Privredne komore BPK Goražde, Obrtničke komore BPK Goražde, te Udruženja poslodavaca BPK Goražde.