U vremenu u kojem živimo niko ne može garantovati da će neko raditi jedan posao ili da će tokom života imati samo jedno zanimanje. Današnja tržišta radne snage zahtijevaju nova zanimanja i neprestano mijenjanje profila vještina, kvalifikacija i iskustva.<

Obrazovanje odraslih važna je komponenta sistema cjeloživotnog učenja. Koncepcija cjeloživotnog učenja nastala je upravo iz razloga što se količina novog znanja svakim danom sve više povećava, dok postojeće znanje sve više i brže zastarijeva. Štaviše, cjeloživotno učenje je bazirano na stalnom pristupu učenju i obrazovanju radi sticanja novih i obnavljanja već stečenih znanja i vještina, potrebnih za sudjelovanje u radu i društvu znanja, odnosno društvu koje uči.

Niz međunarodnih deklaracija, dokumenata i preporuka, te akcionih planova ukazuju na važnost širenja i jačanja pristupa cjeloživotnom učenju. Bosansko-podrinjski kanton Goražde je usvojio Zakon o obrazovanju odraslih 2015. godine kojim je posebno uređena djelatnost obrazovanja odraslih.

Obrazovanje odraslih podrazumijeva partnersku djelatnost i zajedničku odgovornost različitih aktera: vlasti, poslodavaca i zaposlenih, privrednih i stručnih asocijacija, udruženja, obrazovnih institucija i pojedinaca. Lokalno partnerstvo predstavlja zajednički odgovor ključnih partnera na izazove socijalno-ekonomskog razvoja i potrebe pojedinaca i preduzeća za znanjima i vještinama i osnovni mehanizam planiranja i razvoja stručnog obrazovanja i obuke odraslih.

Na svakom tržištu rada, pa tako i na lokalnom, dolazi do procesa usklađivanja ponude i potražnje za radnom snagom, ali ovaj proces ne teče uvijek bez prepreka. Često poslodavci ne mogu naći uposlenike koji posjeduju sva znanja i vještine koje su im potrebne, dok potencijalni uposlenici ne nalaze poslove koji odgovaraju njihovoj stručnoj spremi i profesionalnim aspiracijama ili se susreću sa drugim preprekama.


Lokalna partnerstva za zapošljavanje se uspostavljaju upravo da bi se našla rješenja za ove probleme.
U tome svaki od aktera u partnerstvu ima važnu ulogu.

Ciljevi

20 mjeseci trajanja projekta
100 polaznika za programe prekvalifikacije
52 zapošljene nezaposlene osobe
smanjivanje disbalansa između ponude radne snage na tržištu rada i potražnje za radnom snagom